Program pro studenty doktorského studia vyhlašovaný a financovaný za podpory projektu Výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na Západočeské univerzitě v Plzni CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016931

Program IDEG (Internal Doctoral Educational Grant) je novým programem pro studenty doktorského studia, jehož cílem je rozvoj a vzdělávání studentů v oblastech přípravy, realizace a vyhodnocení projektů (tj. dovedností v oblastech soft skills, mezi něž patří i zvýšení jazykových kompetencí).

Základní pravidla programu

 • Návrh projektu se podává pouze v anglickém jazyce.
 • Návrh projektu mohou podávat studenti doktorského studia na ZČU ve standardní době studia.
 • Maximální počet členů řešitelského týmu jsou 3 studenti doktorského studia (včetně hlavního řešitele).
 • V případě, že projekt bude doporučen k řešení, uzavírá ZČU se členy týmu pracovní smlouvu na dobu řešení projektu. Výše celkových úvazků v rámci ZČU může u každého z členů řešitelského týmu dosahovat maximálně 1,2 násobku fondu pracovní doby daného měsíce.
 • Pracovní kapacita hlavního řešitele 0,5 úvazku. Pracovní kapacita dalších řešitelů 0,1 nebo 0,2 úvazku.
 • Každý řešitelský tým má nárok na mentora, který mu poskytuje metodickou a odbornou podporu a pomáhá s plánováním jednotlivých kroků při řešení projektu.
 • Individuální a hlavní řešitel musí během realizace projektu absolvovat vzdělávací nebo výzkumné aktivity v zahraničí (např. stáž, letní škola, výzkumný nebo vzdělávací pobyt) v délce min. 14 kalendářních dnů, max. 120 kalendářních dnů.
 • Doba řešení projektů: 19 měsíců (od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2022).
 • Téma projektu nesmí být identické s tématem disertační práce žádného z členů řešitelského týmu, výstupy projektu však lze v disertační práci použít.
 • Celkový objem finančních prostředků na projekt tvoří násobky jednotkového nákladu na pracovní kapacitu (Kč 7. 986,– na 0,1 úvazku: z toho Kč 4.700,– Kč určeno na osobní náklady včetně povinných odvodů a Kč 3.286,– na ostatní náklady). Podrobné propočty jednotkových nákladů na pracovní kapacitu je možno nalézt zde.
 • Před podáním návrhu projektu musí každý člen řešitelského týmu povinně absolvovat školení „ Jak připravit projekt do interního grantového programu IDEG“. Doporučené je také absolvování kurzu „Projektový management“. Oba kurzy budou realizovány v rámci tohoto vyhlášeného „programu IDEG“.
 • Aktuální informace o konání těchto kurzů můžete nalézt na této stránce.

Aplikace pro podávání projektů bude zpřístupněna 1.1.2021. Podání projektů bude možné do 15. 2. 2021.   

Interní grantový program IDEG

Bližší podrobnosti o podmínkách programu, procesu hodnocení i průběhu realizace úspěšných návrhů jsou obsaženy v Pokynu prorektora č.5P/2020 INTERNÍ GRANTOVÝ PROGRAM – IDEG. 

1. 2. 2021

course How to prepare a project for an internal grant programme IDEG

15. 1. 2021

course How to prepare a project for an internal grant programme IDEG

19. a 26. 1. 2021

course Project Management in English (IDEG)

29. 1. 2021

kurz Jak připravit projekt do interního grantového programu IDEG